English Vlajka English Español Vlajka Español Deutsch Vlajka Deutsch Italiano Vlajka Italiano Polski Vlajka Polski Nederlands Vlajka Nederlands Português Vlajka Português Français Vlajka Français 中文 Vlajka 中文 日本語 Vlajka 日本語 हिन्दी Vlajka हिन्दी اللغة العربية Vlajka اللغة العربية Русский Vlajka Русский Українська Vlajka Українська עִברִית Vlajka עִברִית Ελληνικά Vlajka Ελληνικά Türk Vlajka Türk Latvietis Vlajka Latvietis Dansk Vlajka Dansk Norsk Vlajka Norsk Íslenska Vlajka Íslenska 한국어 Vlajka 한국어 Suomen Vlajka Suomen Gaeilge Vlajka Gaeilge Bahasa Melayu Vlajka Bahasa Melayu Svenska Vlajka Svenska Čeština Vlajka Čeština
Uživatel ikonaPřihlásit se
Čeština Vlajka Čeština

Přihlásit se

 

Podmínky služby

 

PŘEČTĚTE SI NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY QuintaDB (dále jen „Služba“). Přečtěte si pozorně všechna ustanovení. Používání služeb QuintaDB znamená, že přijímáte dané podmínky používání. Toto je smlouva mezi vámi a službou. Pokud s určitými pravidly nesouhlasíte, žádáme vás, abyste zrušili své předplatné QuintaDB.

Přijetí dohody
Popis služby QuintaDB
Registrační informace
Osobní informace
Vaše načtená data
Nezákonné jednání
Všeobecné podmínky
Platby
Uživatelé týmu a portálu
Vaše vlastnictví dat
Vzorek dat
Ochranná známka
Změny podmínek používání
Konec podmínek používání

Přijetí dohody

Tato smlouva se skládá z následujících podmínek. Abyste mohli tuto smlouvu přijmout, musíte být plnoletí, abyste mohli uzavřít závaznou smlouvu. Pokud nesouhlasíte s podmínkami QuintaDB, nepoužívejte prosím službu.

Popis služby QuintaDB

Chcete-li používat náš cloudový software k vytváření vlastních aplikací s databází pro osobní a obchodní účely nebo pro interní obchodní použití v rámci organizace, kterou zastupujete, musíte mít přístup k internetu a potřebné vybavení. Se svým účtem můžete vytvářet a upravovat svá data, a pokud chcete, můžete je publikovat a sdílet. Pro přístup do QuintaDB jednoduše použijte jakýkoli internetový prohlížeč. Vezměte prosím na vědomí, že jste odpovědní za získání požadovaného přístupu k internetu a vybavení.

Registrační informace

Každý uživatel může získat pouze jeden bezplatný účet. Pokud si to náš personál všimne, oběma účtům bude trvale zakázáno používat služby QuintaDB.

1. Abyste mohli používat Službu, musíte se zaregistrovat k uživatelskému účtu poskytnutím požadovaných informací. Pokud zastupujete organizaci a chcete používat QuintaDB pro firemní interní účely, doporučujeme použít firemní kontaktní informace, včetně vaší firemní e-mailové adresy. Je vaší odpovědností zajistit, aby informace, které poskytnete během procesu registrace, byly pravdivé a úplné, a tyto informace neprodleně aktualizovat, aby byla zachována jejich přesnost. Pokud odešlete jakékoli informace, které jsou zjevně nepravdivé, nebo pokud má QuintaDB důvod vás podezřívat z pokusu o poskytnutí nepravdivých informací, může být váš uživatelský účet ukončen a může vám být v budoucnu odepřen přístup ke službám našeho webu.

2. Vyhrazujeme si právo trvale smazat váš uživatelský účet a přístup do QuintaDB, pokud existuje rozumný důvod se domnívat, že jste porušili Smlouvu. Pokud váš účet zůstane neaktivní po dobu šesti měsíců a registrovaná e-mailová adresa není funkční. Všechna související data budou také nenávratně odstraněna.

Osobní informace

 Všechny podmínky důvěrnosti jsou registrovány v zásadách ochrany osobních údajů. Tím, že se rozhodnete používat QuintaDB, souhlasíte s podmínkami našich zásad ochrany osobních údajů. Jste odpovědní za zachování důvěrnosti svého přihlašovacího jména, hesla a dalších citlivých informací. Jste také odpovědní za všechny aktivity, které se vyskytují ve vašem uživatelském účtu. Pokud se dozvíte o jakémkoli neoprávněném použití svého účtu, musíte nás okamžitě informovat prostřednictvím e-mailu na kari@quintadb.com. Neneseme odpovědnost za žádné ztráty nebo škody, které vám nebo jakékoli třetí straně mohou vzniknout v důsledku neoprávněného přístupu nebo použití vašeho uživatelského účtu. Nemáte právo předávat osobní údaje třetím stranám, které jim umožní používat naše stránky.

Vaše načtená data

QuintaDB se skutečně zajímá o vámi načtené informace a nebude je používat pro osobní účely, konkrétně: upravovat, měnit, kopírovat a distribuovat. Nenárokujeme si žádná práva duševního vlastnictví na materiál, který poskytujete Službě. Váš profil a nahrané materiály zůstávají vaše. Pokud však nastavíte své stránky jako veřejné sdílení, souhlasíte s tím, že umožníte ostatním prohlížet a sdílet vaše data.

Nezákonné jednání

Souhlasíte s tím, že budete odpovědní za obsah vašich přenosů prostřednictvím QuintaDB. Kromě všech ostatních podmínek této smlouvy nesmíte:

1. Použijte QuintaDB k ukládání a distribuci informací, které jsou: 2. Zapojte se do jakékoli činnosti, která by mohla narušit, narušit nebo negativně ovlivnit QuintaDB nebo servery či sítě připojené ke QuintaDB.
3. Používejte QuintaDB jakýmkoli způsobem, který by mohl znemožnit, přetížit nebo narušit správné fungování QuintaDB nebo narušit používání QuintaDB jinou stranou.
4. Použijte QuintaDB pro distribuci 'spamu'. V případě porušení daných pozic si naše společnost vyhrazuje právo omezit přístup ke službám QuintaDB těmto uživatelům.
5. Využijte naši Službu k „phishingu“.
6. Pokuste se obejít limity tarifu neustálým mazáním záznamů z databáze. Pokud je například váš formulář vyplňován 100krát denně a záznamy mažete každý den, abyste nepřekročili limit 200 záznamů za měsíc. Nebudeme přerušovat vaši práci, pokud bude váš formulář vyplněn 210krát za měsíc a vy 10 z nich smažete. Rozhodnutí o zablokování účtu ale zůstává na nás.
7. Pokusit se získat neoprávněný přístup ke QuintaDB, uživatelským účtům, počítačovým systémům nebo sítím připojeným ke QuintaDB prostřednictvím hackingu, dolování hesel nebo jakýmkoli jiným způsobem.
8. Skryjte odkaz QuintaDB na vestavěných widgetech pomocí rozložení webové stránky.
9. Vytvořte falešnou identitu, abyste uvedli jakoukoli osobu v omyl ohledně identity nebo původu jakékoli komunikace.
10. Použijte QuintaDB k přenosu, distribuci, zveřejňování nebo odesílání jakýchkoli informací, které nemáte právo přenášet podle jakéhokoli zákona nebo na základě jakéhokoli smluvního nebo svěřenského vztahu (jako jsou vnitřní informace, vlastnické a důvěrné informace, které jste se dozvěděli nebo sdělili v rámci pracovněprávních vztahů nebo na základě dohod o mlčenlivosti).

Vyhrazujeme si právo ukončit váš přístup do QuintaDB, pokud existují rozumné důvody se domnívat, že jste se zapojili do nezákonné nebo neoprávněné činnosti pomocí služby QuintaDB.

Všeobecné podmínky

1. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že používání služby QuintaDB je na vaše vlastní riziko a že služby jsou poskytovány „tak, jak jsou“ a „jak jsou dostupné“. QuintaDB neposkytuje žádnou záruku, že služby budou nepřerušené, včasné, bezpečné nebo bezchybné. Použití jakéhokoli materiálu staženého nebo získaného prostřednictvím používání Služby je na vašem vlastním uvážení a na vaše riziko a budete výhradně odpovědní za jakékoli poškození vašeho počítačového systému, mobilního telefonu, bezdrátového zařízení nebo dat, které vznikne v důsledku používání služby nebo stažení takového materiálu. Žádné rady nebo informace, ať už písemné nebo ústní, získané od společnosti QuintaDB, jejích zaměstnanců nebo zástupců nevytvářejí žádnou záruku, která není výslovně uvedena ve smlouvě.
2. QuintaDB nezaručuje, že poskytované služby splní všechny vaše požadavky; kvalita jakýchkoli produktů, služeb, informací nebo jiných materiálů, které jste zakoupili nebo obdrželi pomocí služby QuintaDB, splní vaše očekávání; případné chyby ve službě budou opraveny.
3. Berete na vědomí, že společnost QuintaDB nenese odpovědnost za žádné škody, přímé nebo nepřímé, vyplývající z používání služeb nebo nemožnosti je používat. To zahrnuje, ale není omezeno na následné škody, náhodné ztráty, odškodnění s represivní funkcí nebo jakýkoli jiný typ ztráty nebo škody, včetně ztráty zisku, přerušení podnikání, selhání počítače nebo ztráty obchodních informací. Servis nenese odpovědnost za tyto škody, i když byl upozorněn na možnost vzniku takových škod.
4. Souhlasíte s tím, že společnost QuintaDB nenese odpovědnost za žádné nepřímé, náhodné, následné, zvláštní, trestné nebo jiné ztráty nebo škody, které mohou vyplynout z používání Služeb, včetně ztráty obchodních zisků, přerušení podnikání, selhání počítače, ztrátu obchodních informací nebo jakoukoli jinou ztrátu. Souhlasíte také s tím, že odškodníte a budete chránit společnost QuintaDB, její úředníky, ředitele, zaměstnance, dodavatele a přidružené společnosti před jakýmikoli nároky nebo škodami vyplývajícími z vašeho používání Služeb v rozporu s právy jakékoli třetí strany, jakýmikoli zákony, dohodou nebo jakoukoli jiné související s vaším používáním Služeb, pokud takové použití není povoleno společností QuintaDB.
5. Berete na vědomí, že QuintaDB využívá dodavatele a hostitelské partnery třetích stran k poskytování nezbytného hardwaru, softwaru, sítí, úložiště a souvisejících technologií nezbytných pro provoz služby.
6. Nesmíte upravovat, přizpůsobovat nebo hackovat Službu nebo upravovat jinou webovou stránku tak, abyste nepravdivě naznačovali, že je spojena se Službou, QuintaDB nebo jakoukoli jinou službou QuintaDB.
7. Souhlasíte s tím, že nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, dále prodávat nebo využívat jakoukoli část Služby, používání Služby nebo přístupu ke Službě bez výslovného písemného povolení uděleného QuintaDB.
8. Můžeme, ale nemáme žádnou povinnost, odstraňovat obsah a účty obsahující obsah, který na základě vlastního uvážení určíme jako nezákonný, urážlivý, výhružný, urážlivý, hanlivý, pornografický, obscénní nebo jinak nevhodný nebo porušuje duševní vlastnictví jakékoli strany nebo tyto podmínky použití.
9. Verbální, fyzické, písemné nebo jiné zneužití (včetně hrozeb zneužití nebo postihu) jakéhokoli zákazníka, zaměstnance, člena nebo úředníka QuintaDB bude mít za následek okamžité zrušení účtu.
10. Berete na vědomí, že technické zpracování a přenos Služby, včetně vašeho Obsahu, může být přenášen nešifrovaně a zahrnovat 11. Nesmíte nahrávat, zveřejňovat, hostovat nebo přenášet nevyžádané e-maily, SMS nebo „spamové“ zprávy.
12. Nesmíte přenášet žádné červy nebo viry ani žádný kód destruktivní povahy.
13. Neschopnost QuintaDB uplatnit nebo vymáhat jakékoli právo nebo ustanovení Podmínek použití neznamená vzdání se takového práva nebo ustanovení. Podmínky použití představují úplnou dohodu mezi vámi a QuintaDB a řídí vaše používání služby, přičemž nahrazují jakékoli předchozí dohody mezi vámi a QuintaDB (včetně, ale nejen, jakýchkoli předchozích verzí podmínek použití).
14. Neakceptujeme náhradu. Před zakoupením účtu QuintaDB tedy pečlivě zvažte. Protože QuintaDB vám nemůže poslat peníze zpět.
15. Berete na vědomí, že si vyhrazujeme právo pozastavit nebo deaktivovat váš uživatelský účet, pokud máme podezření na nezákonnou činnost, delší dobu nečinnosti nebo žádosti od donucovacích orgánů nebo jiných vládních úřadů. Pokud máte námitky proti pozastavení nebo deaktivaci vašeho uživatelského účtu, můžete nás kontaktovat na kari@quintadb.com. Vyhrazujeme si právo ukončit váš uživatelský účet a odepřít přístup ke Službě, pokud máme rozumné důvody se domnívat, že jste porušili podmínky smlouvy. To zahrnuje, ale není omezeno na jakékoli nezákonné nebo nepovolené činnosti. Pokud bude váš uživatelský účet ukončen, nebudete mít nadále přístup do QuintaDB.
16. Technická podpora je poskytována pouze prostřednictvím e-mailu a skype mezi 5:00 – 14:00 (GMT) pondělí až pátek. E-mailová podpora je k dispozici 24/7.
17. Otázky týkající se Podmínek použití zasílejte na adresu kari@quintadb.com

Platby

 QuintaDB můžete používat tak, že se přihlásíte k odběru cenového plánu na určité časové období. Váš účet bude pozastaven na konci každého období předplatného, pokud neobnovíte své placené předplatné nebo nám nedáte vědět, že nechcete pokračovat.

Příležitostně můžeme změnit cenu jakékoli služby nebo začít účtovat poplatky za služby, které jsou aktuálně zdarma k použití. Jakékoli zvýšení cen se projeví až na konci vašeho aktuálního fakturačního cyklu. Pokud jste si nezvolili placený tarif předplatného, nebudou vám účtovány žádné poplatky za používání jakékoli služby. Chcete-li obdržet fakturu za předplatné, můžete si ji vygenerovat na stránce „Platba a statistiky“ ve svém účtu po provedení platby za vámi zvolený tarif. Cena cenového plánu je konečná cena. Neplatíte daně jako GST, DPH nebo daň z obratu samostatně. Na faktuře tedy nejsou.

Nenabízíme vrácení peněz za žádné nákupy provedené na QuintaDB. Proto je důležité pečlivě zvážit své rozhodnutí, než se zavážete ke koupi. Jakmile je platba provedena, není možné získat prostředky zpět.

Uživatelé týmu a portálu

Při vytváření účtu pro vaši organizaci můžete určit jednoho nebo více členů týmu a uživatelů portálu, kteří budou mít přístupová práva správce. Tito uživatelé budou mít možnost přizpůsobit aplikace podle vašich potřeb a spravovat koncové uživatele v rámci účtu vaší organizace. Pokud někdo jiný nastaví a nakonfiguruje účet vaší organizace vaším jménem, je možné, že tato třetí strana získala pro vaši organizaci administrátorská práva. Je důležité uzavřít řádnou smlouvu s touto třetí stranou, abyste si vyjasnili její role a omezení jako správce účtu vaší organizace.

Je vaší odpovědností:
Vezměte prosím na vědomí, že QuintaDB není odpovědná za správu vašeho účtu nebo interní správu Služeb pro vás. Jste odpovědní za uchování hesla k účtu vaší organizace v tajnosti, za výběr kompetentních osob, které budou sloužit jako správci pro správu účtu vaší organizace, a za zajištění toho, aby všechny aktivity, které probíhají v souvislosti s účtem vaší organizace, byly v souladu s touto smlouvou. Je vaší odpovědností zajistit, aby vaše organizace neztratila kontrolu nad účty administrátorů. Pokud chcete zavést proces pro obnovení kontroly nad administrátorskými účty v případě takové ztráty, můžete poslat e-mail na kari@quintadb.com s návrhem, pokud je to přijatelné pro QuintaDB. Pokud neurčíte proces pro obnovení kontroly nad administrátorskými účty, QuintaDB může převést kontrolu nad administrátorským účtem na někoho, kdo poskytne důkaz, že je oprávněn jednat jménem vaší organizace, a to je pro QuintaDB uspokojivé. Souhlasíte s tím, že nebudete činit společnost QuintaDB odpovědnou za jakékoli kroky, které podnikne v dobré víře v souvislosti s obnovením kontroly nad administrátorskými účty.

Vaše vlastnictví dat

QuintaDB uznává a respektuje vlastnictví dat, která vytvoříte nebo uložíte. Informace, které vytvoříte nebo uložíte, patří vám. Vaše používání služby nedává společnosti QuintaDB právo používat, reprodukovat, přizpůsobovat, upravovat, publikovat nebo distribuovat obsah, který vytvoříte nebo uložíte ve svém uživatelském účtu pro komerční, marketingové nebo jiné podobné účely společnosti QuintaDB, pokud výslovně dovolit to. Souhlasíte však s tím, že umožníte společnosti QuintaDB přistupovat, kopírovat, distribuovat, ukládat, přenášet, přeformátovat, veřejně zobrazovat a provádět obsah ve vašem uživatelském účtu výhradně za účelem poskytování služeb vám. QuintaDB neprovádí předběžnou kontrolu obsahu, ale QuintaDB a její zmocněnec má právo (nikoli povinnost) podle vlastního uvážení odmítnout nebo odstranit jakýkoli obsah, který je dostupný prostřednictvím Služby.

Souhlasíte se zasíláním upomínek o platbách a obchodních informací prostřednictvím newsletterů na e-mailovou adresu uvedenou ve vašem účtu. Z odběru novinek se můžete kdykoli odhlásit deaktivací možností na stránce „Nastavení“ na kartě „Oznámení“.

Vzorek dat

QuintaDB může nabízet ukázkové soubory a aplikace, které ukazují, jak lze službu efektivně používat pro konkrétní účely. Informace v těchto vzorcích se skládají z náhodných dat. QuintaDB nezaručuje přesnost, užitečnost, úplnost nebo spolehlivost těchto informací nebo vzorových souborů a aplikací.

Ochranná známka

Vzhled a chování služby je chráněno autorským právem ©2007-2099 QuintaDB. Všechna práva jsou vyhrazena. Bez výslovného písemného souhlasu QuintaDB nesmíte duplikovat, kopírovat nebo znovu používat žádnou část HTML/CSS, JavaScript nebo vizuálních designových prvků či konceptů.

Změny podmínek používání

Vyhrazujeme si právo na změnu podmínek použití. Naše společnost vás bude o každé změně informovat e-mailem a také všechny provedené změny umístí na naše stránky. Naše společnost si vyhrazuje právo na změny v platebních službách (ceny služeb poskytovaných QuintaDB a také cenu za aktivaci účtu s tím spojenou). Pokud nové změny v pravidlech nepřijmete, můžete naše stránky kdykoli opustit. Pokud jste dlouhodobým uživatelem naší služby, zejména poté, co jste obdrželi oznámení o změně našich podmínek služby, považujeme to za váš souhlas s novými pravidly.

Konec podmínek používání

Pokud by vaše jednání bylo v rozporu s podmínkami použití naší společnosti, vyhrazujeme si právo omezit váš přístup do QuintaDB. Pokud se rozhodnete ukončit spolupráci s QuintaDB a oznámíte nám své rozhodnutí, odstraníme váš účet (přihlašovací údaje, heslo, např.) a vámi osobně nahrané informace na našem serveru. Již nebudete mít přístup do QuintaDB. Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy týkající se této smlouvy, kontaktujte nás na adrese kari@quintadb.com.

Kontakty