English Vlag English Español Vlag Español Deutsch Vlag Deutsch Italiano Vlag Italiano Polski Vlag Polski Nederlands Vlag Nederlands Português Vlag Português Français Vlag Français 中文 Vlag 中文 日本語 Vlag 日本語 हिन्दी Vlag हिन्दी اللغة العربية Vlag اللغة العربية Русский Vlag Русский Українська Vlag Українська עִברִית Vlag עִברִית Ελληνικά Vlag Ελληνικά Türk Vlag Türk Latvietis Vlag Latvietis Dansk Vlag Dansk Norsk Vlag Norsk Íslenska Vlag Íslenska 한국어 Vlag 한국어 Suomen Vlag Suomen Gaeilge Vlag Gaeilge Bahasa Melayu Vlag Bahasa Melayu Svenska Vlag Svenska Čeština Vlag Čeština
Gebruiker IcoonLog in
Nederlands Vlag Nederlands

Log in

 

Gebruiksvoorwaarden

 

LEES DE VOLGENDE VOORWAARDEN VAN QuintaDB (hierna de "Service"). Lees alle bepalingen goed door. Gebruik van QuintaDB-diensten betekent dat u de gegeven gebruiksvoorwaarden accepteert. Dit is een overeenkomst tussen u en de Dienst. Als u het niet eens bent met bepaalde regels, vragen we u uw abonnement op QuintaDB in te trekken.

Aanvaarding van de overeenkomst
QuintaDB-servicebeschrijving
Registratie informatie
Persoonlijke informatie
Uw geladen gegevens
Illegale acties
Algemene voorwaarden
Betalingen
Team- en portalgebruikers
Uw data-eigendom
Voorbeeld gegevens
Handelsmerk
Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden
Einde van de gebruiksvoorwaarden

Aanvaarding van de overeenkomst

Deze overeenkomst bestaat uit de volgende voorwaarden. Om deze overeenkomst te accepteren, moet u de wettelijke leeftijd hebben om een bindende overeenkomst aan te gaan. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van QuintaDB, maak dan geen gebruik van de service.

QuintaDB-servicebeschrijving

Om onze cloud software te gebruiken voor het maken van maatwerk applicaties met een database voor persoonlijke en zakelijke doeleinden, of voor intern zakelijk gebruik binnen de organisatie die u vertegenwoordigt, dient u toegang te hebben tot internet en de benodigde apparatuur. Met uw account kunt u uw gegevens aanmaken en bewerken, en als u wilt, kunt u deze publiceren en delen. Gebruik gewoon een internetbrowser om toegang te krijgen tot QuintaDB. Houd er rekening mee dat u zelf verantwoordelijk bent voor het verkrijgen van de benodigde internettoegang en apparatuur.

Registratie informatie

Elke gebruiker kan slechts één gratis account verkrijgen. Als ons personeel dit opmerkt, zullen beide accounts permanent verbannen worden van het gebruik van QuintaDB-services.

1.Om de Service te gebruiken, moet u zich aanmelden voor een gebruikersaccount door de vereiste informatie te verstrekken. Als u een organisatie vertegenwoordigt en de QuintaDB wilt gebruiken voor interne bedrijfsdoeleinden, raden we u aan zakelijke contactgegevens te gebruiken, waaronder uw zakelijke e-mailadres. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de informatie die u verstrekt tijdens het aanmeldingsproces waar en volledig is, en om deze informatie onmiddellijk bij te werken om de nauwkeurigheid te behouden. Als u informatie verstrekt die duidelijk onjuist is of als QuintaDB reden heeft om te vermoeden dat u probeert valse informatie in te dienen, kan uw gebruikersaccount worden beëindigd en kunt u toekomstige toegang tot diensten van onze site worden ontzegd.

2. We behouden ons het recht voor om uw gebruikersaccount en toegang tot de QuintaDB permanent te verwijderen als er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat u de Overeenkomst hebt geschonden. Als uw account gedurende een periode van zes maanden inactief blijft en het geregistreerde e-mailadres niet werkt. Alle bijbehorende gegevens worden ook onherstelbaar verwijderd.

Persoonlijke informatie

 Alle voorwaarden van vertrouwelijkheid zijn vastgelegd in het privacybeleid. Door ervoor te kiezen QuintaDB te gebruiken, gaat u akkoord met de voorwaarden van ons privacybeleid. U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw login, wachtwoord en andere gevoelige informatie. U bent ook verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden in uw gebruikersaccount. Als u zich bewust wordt van ongeoorloofd gebruik van uw account, moet u ons hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen via e-mail op kari@quintadb.com. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade die u of een derde partij kan oplopen als gevolg van ongeoorloofde toegang tot of gebruik van uw gebruikersaccount. U hebt niet het recht om persoonlijke gegevens over te dragen aan derden die hen in staat stellen onze site te gebruiken.

Uw geladen gegevens

QuintaDB maakt zich echt zorgen over de informatie die door u wordt geladen en zal deze niet gebruiken voor persoonlijke doeleinden, namelijk: bewerken, wijzigen, kopiëren en verspreiden. We claimen geen intellectuele eigendomsrechten op het materiaal dat u aan de Service verstrekt. Uw profiel en geüploade materialen blijven van u. Door echter in te stellen dat uw pagina's openbaar worden gedeeld, gaat u ermee akkoord dat anderen uw gegevens kunnen bekijken en delen.

Illegale acties

U stemt ermee in verantwoordelijk te zijn voor de inhoud van uw uitzendingen via de QuintaDB. Naast alle andere voorwaarden van deze overeenkomst, mag u niet:

1. Gebruik QuintaDB om informatie op te slaan en te verspreiden die: 2. Deelnemen aan activiteiten die de QuintaDB of de servers of netwerken die zijn verbonden met de QuintaDB kunnen verstoren, verstoren of negatief beïnvloeden.
3. Gebruik de QuintaDB op een manier die de goede werking van de QuintaDB zou kunnen uitschakelen, overbelasten of belemmeren, of het gebruik van de QuintaDB door een andere partij zou kunnen belemmeren.
4. Gebruik QuintaDB voor verspreiding van 'spam'. In geval van inbreuk op de gegeven posities behoudt ons bedrijf zich het recht voor om de toegang tot diensten van QuintaDB te beperken tot dergelijke gebruikers.
5. Gebruik onze Service voor "phishing".
6. Probeer de limieten van het tariefplan te omzeilen door constant records uit de database te verwijderen. Als uw formulier bijvoorbeeld 100 keer per dag wordt ingevuld en u verwijdert elke dag records om de limiet van 200 records per maand niet te overschrijden. We zullen uw werk niet onderbreken als uw formulier 210 keer per maand wordt ingevuld en u er 10 verwijdert. Maar de beslissing om het account te blokkeren blijft bij ons.
7. Pogingen om ongeoorloofde toegang te krijgen tot de QuintaDB, gebruikersaccounts, computersystemen of netwerken die zijn verbonden met de QuintaDB door middel van hacking, wachtwoordmining of andere middelen.
8. Verberg de QuintaDB-link op ingesloten widgets met behulp van webpagina-indeling.
9. Creëer een valse identiteit om iemand te misleiden met betrekking tot de identiteit of oorsprong van communicatie.
10. Gebruik de QuintaDB voor het verzenden, verspreiden, posten of indienen van informatie waarvoor u niet het recht hebt om deze te verzenden, onder enige wet of onder enige contractuele of fiduciaire relatie (zoals voorwetenschap, bedrijfseigen en vertrouwelijke informatie die is vernomen of bekendgemaakt als onderdeel van arbeidsrelaties of onder geheimhoudingsovereenkomsten).

We behouden ons het recht voor om uw toegang tot de QuintaDB te beëindigen als er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat u betrokken bent geweest bij illegale of ongeoorloofde activiteiten met behulp van de QuintaDB-service.

Algemene voorwaarden

1. U begrijpt en stemt ermee in dat het gebruik van de QuintaDB-service op eigen risico is en dat de services worden geleverd "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar". QuintaDB geeft geen garantie dat de services ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zullen zijn. Het gebruik van materiaal dat is gedownload of verkregen via het gebruik van de Service is naar eigen goeddunken en op eigen risico, en u bent als enige verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw computersysteem, mobiele telefoon, draadloze apparaat of gegevens die voortvloeit uit het gebruik van de Dienst of het downloaden van dergelijk materiaal. Geen enkel advies of informatie, hetzij schriftelijk of mondeling, verkregen door u van QuintaDB, haar werknemers of vertegenwoordigers zal enige garantie creëren die niet uitdrukkelijk in de overeenkomst wordt vermeld.
2. QuintaDB garandeert niet dat de geleverde diensten aan al uw vereisten zullen voldoen; de kwaliteit van alle producten, diensten, informatie of andere materialen die door u zijn gekocht of ontvangen met behulp van de QuintaDB-service, zal aan uw verwachtingen voldoen; eventuele bugs in de service worden verholpen.
3. U begrijpt dat QuintaDB niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik van de services of het niet kunnen gebruiken ervan. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, gevolgschade, incidentele verliezen, punitieve schadevergoedingen of enige andere vorm van verlies of schade, inclusief winstderving, bedrijfsonderbreking, computerstoring of verlies van bedrijfsinformatie. Service kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor deze schade, zelfs niet als het op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid dat dergelijke schade zich voordoet.
4. U stemt ermee in dat QuintaDB niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor enig indirect, incidenteel, gevolg-, speciaal, bestraffend of ander verlies of andere schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de Services, inclusief verlies van zakelijke winst, bedrijfsonderbreking, computerstoring, verlies van bedrijfsinformatie of enig ander verlies. U gaat er ook mee akkoord QuintaDB, haar functionarissen, directeuren, werknemers, leveranciers en gelieerde ondernemingen te vrijwaren en te beschermen tegen alle claims of schade die voortvloeit uit uw gebruik van de Services in strijd met de rechten van derden, wetten, de overeenkomst of enige andere gerelateerd aan uw gebruik van de Services, tenzij dergelijk gebruik is geautoriseerd door QuintaDB.
5. U begrijpt dat QuintaDB externe leveranciers en hostingpartners gebruikt om de benodigde hardware, software, netwerken, opslag en gerelateerde technologie te leveren die nodig zijn om de Service uit te voeren.
6. U mag de Service niet wijzigen, aanpassen of hacken of een andere website wijzigen om ten onrechte te suggereren dat deze is gekoppeld aan de Service, QuintaDB of een andere QuintaDB-service.
7. U stemt ermee in geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service of toegang tot de Service te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van QuintaDB.
8. We kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud en accounts te verwijderen die inhoud bevatten waarvan we naar eigen goeddunken bepalen dat deze onwettig, beledigend, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of die het intellectuele eigendom van een partij of deze voorwaarden schendt bruikbaar.
9. Verbaal, fysiek, schriftelijk of ander misbruik (inclusief dreiging van misbruik of vergelding) van een klant, werknemer, lid of functionaris van QuintaDB zal leiden tot onmiddellijke beëindiging van het account.
10. U begrijpt dat de technische verwerking en verzending van de Dienst, inclusief uw Inhoud, onversleuteld kan worden overgedragen en 11. U mag geen ongevraagde e-mail, sms of "spam"-berichten uploaden, posten, hosten of verzenden.
12. U mag geen wormen of virussen of code van destructieve aard verzenden.
13. Het falen van QuintaDB om enig recht of bepaling van de Gebruiksvoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, betekent niet dat er afstand wordt gedaan van een dergelijk recht of bepaling. De Gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en QuintaDB en zijn van toepassing op uw gebruik van de Service, en vervangen alle eerdere overeenkomsten tussen u en QuintaDB (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Gebruiksvoorwaarden).
14. Wij accepteren geen restituties. Denk dus goed na voordat u een QuintaDB-account aanschaft. Omdat QuintaDB het geld niet naar u kan terugsturen.
15. U begrijpt dat we ons het recht voorbehouden om uw gebruikersaccount op te schorten of uit te schakelen als we illegale activiteiten, langdurige perioden van inactiviteit of verzoeken van wetshandhavers of andere overheidsinstanties vermoeden. Als u bezwaar maakt tegen de schorsing of deactivering van uw gebruikersaccount, kunt u contact met ons opnemen via kari@quintadb.com. We behouden ons het recht voor om uw gebruikersaccount te beëindigen en toegang tot de Service te weigeren als we redelijke gronden hebben om aan te nemen dat u de voorwaarden van de overeenkomst hebt geschonden. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, illegale of ongeoorloofde activiteiten. Als uw gebruikersaccount wordt beëindigd, heeft u geen toegang meer tot de QuintaDB.
16. Technische ondersteuning wordt alleen verleend via e-mail en skype tussen 05.00 uur en 14.00 uur (GMT) van maandag tot en met vrijdag. E-mailondersteuning is 24/7 beschikbaar.
17. Vragen over de gebruiksvoorwaarden moeten worden gestuurd naar kari@quintadb.com.

Betalingen

U kunt de QuintaDB gebruiken door u voor een bepaalde periode te abonneren op een tariefplan. Uw account wordt aan het einde van elke abonnementsperiode opgeschort, tenzij u uw betaalde abonnement verlengt of ons laat weten dat u niet verder wilt.

We kunnen af en toe de kosten van een Service wijzigen of kosten in rekening brengen voor Services die momenteel gratis te gebruiken zijn. Eventuele prijsverhogingen worden pas van kracht aan het einde van uw huidige factureringscyclus. Er worden geen kosten in rekening gebracht voor het gebruik van een Service, tenzij u een betaald abonnement hebt gekozen. Om een factuur voor uw abonnement te ontvangen, kunt u er een genereren op de pagina "Betaling en statistieken" in uw account nadat u een betaling heeft gedaan voor het door u gekozen abonnement. De prijs van het tariefplan is de uiteindelijke prijs. Belastingen zoals GST, btw of omzetbelasting betaal je niet apart. Daarom staan ze niet op de factuur.

We bieden geen restitutie voor aankopen op QuintaDB. Daarom is het belangrijk om uw beslissing zorgvuldig te overwegen voordat u tot een aankoop overgaat. Zodra de betaling is gedaan, is het niet mogelijk om het geld op te halen.

Team- en portalgebruikers

Wanneer u een account aanmaakt voor uw organisatie, kunt u een of meer teamleden en portalgebruikers opgeven die beheerderstoegangsrechten hebben. Deze gebruikers kunnen de applicaties aanpassen aan uw behoeften en eindgebruikers beheren binnen het account van uw organisatie. Als iemand anders namens u het account van uw organisatie instelt en configureert, is het mogelijk dat deze derde partij beheerdersrechten voor uw organisatie heeft gekregen. Het is belangrijk om een goede overeenkomst aan te gaan met deze derde partij om hun rollen en beperkingen als beheerder van het account van uw organisatie te verduidelijken.

Houd er rekening mee dat QuintaDB niet verantwoordelijk is voor het beheer van uw account of het intern voor u beheren van de Services. U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van het wachtwoord voor uw organisatieaccount, het selecteren van bekwame personen om te dienen als beheerders voor het beheer van uw organisatieaccount, en ervoor te zorgen dat alle activiteiten die plaatsvinden in verband met uw organisatieaccount voldoen aan deze Overeenkomst. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw organisatie de controle over beheerdersaccounts niet verliest. Als u een proces wilt opzetten om de controle over beheerdersaccounts te herstellen in het geval van een dergelijk verlies, kunt u een e-mail sturen naar kari@quintadb.com met een voorstel, zolang dit acceptabel is voor QuintaDB. Als u geen proces opgeeft voor het herstellen van de controle over beheerdersaccounts, kan QuintaDB de controle over een beheerdersaccount overdragen aan iemand die bewijs levert dat zij bevoegd zijn om namens uw organisatie op te treden en dat is bevredigend voor QuintaDB. U stemt ermee in QuintaDB niet verantwoordelijk te houden voor acties die het te goeder trouw onderneemt met betrekking tot het herstellen van de controle over beheerdersaccounts.

Uw data-eigendom

QuintaDB erkent en respecteert het eigendom van gegevens die u aanmaakt of opslaat. De informatie die u aanmaakt of opslaat, is van u. Uw gebruik van de Dienst geeft QuintaDB niet het recht om de inhoud die u maakt of opslaat in uw gebruikersaccount te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te wijzigen, te publiceren of te verspreiden voor commerciële, marketing- of andere soortgelijke doeleinden van QuintaDB, tenzij u specifiek sta het toe. U stemt er echter mee in dat QuintaDB de inhoud in uw gebruikersaccount mag openen, kopiëren, distribueren, opslaan, verzenden, opnieuw formatteren, openbaar weergeven en uitvoeren, uitsluitend met het doel de services aan u te leveren. QuintaDB screent geen inhoud vooraf, maar QuintaDB en de door haar aangewezen persoon hebben het recht (maar niet de verplichting) om naar eigen goeddunken inhoud die via de Service beschikbaar is, te weigeren of te verwijderen.

U stemt ermee in om betalingsherinneringen en commerciële informatie te ontvangen via nieuwsbrieven op het e-mailadres dat in uw account is opgegeven. U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrieven door de opties op de pagina "Instellingen", tabblad "Meldingen" uit te schakelen.

Voorbeeld gegevens

QuintaDB kan voorbeeldbestanden en apps aanbieden om te laten zien hoe de Dienst effectief kan worden gebruikt voor bepaalde doeleinden. De informatie in deze steekproeven is opgebouwd uit willekeurige gegevens. QuintaDB staat niet in voor de juistheid, bruikbaarheid, volledigheid of betrouwbaarheid van deze informatie of de voorbeeldbestanden en apps.

Handelsmerk

De look en feel van de Service is copyright ©2007-2099 QuintaDB. Alle rechten zijn voorbehouden. U mag geen enkel deel van de HTML/CSS, JavaScript of visuele ontwerpelementen of concepten dupliceren, kopiëren of hergebruiken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van QuintaDB.

Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden

We behouden ons het recht voor om de gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Ons bedrijf zal u via e-mail op de hoogte brengen van elke wijziging en zal ook eventuele wijzigingen op onze site plaatsen. Ons bedrijf behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in betalingsdiensten (de prijzen van de diensten gegeven door QuintaDB, en ook de prijs voor accountactivering die ermee verbonden is). Als u nieuwe wijzigingen in de regels niet accepteert, kunt u onze site op elk moment verlaten. Als u een lange tijd gebruiker van onze service bent, vooral nadat u de kennisgeving van de wijziging in onze servicevoorwaarden hebt ontvangen, beschouwen we dit als uw instemming met de nieuwe regels.

Einde van de gebruiksvoorwaarden

Als uw acties in strijd zijn met de gebruiksvoorwaarden van ons bedrijf, behouden wij ons het recht voor om uw toegang tot QuintaDB te beperken. Als u ervoor kiest om te stoppen met werken met QuintaDB en ons op de hoogte stelt van uw beslissing, zullen we uw account (inloggegevens, wachtwoord, bijv.) en de informatie die persoonlijk door u op onze server is geladen, verwijderen. U heeft dan geen toegang meer tot QuintaDB. Als u vragen of opmerkingen heeft over deze overeenkomst, neem dan contact met ons op via kari@quintadb.com.

Contacten