English Flaga English Español Flaga Español Deutsch Flaga Deutsch Italiano Flaga Italiano Polski Flaga Polski Nederlands Flaga Nederlands Português Flaga Português Français Flaga Français 中文 Flaga 中文 日本語 Flaga 日本語 हिन्दी Flaga हिन्दी اللغة العربية Flaga اللغة العربية Русский Flaga Русский Українська Flaga Українська עִברִית Flaga עִברִית Ελληνικά Flaga Ελληνικά Türk Flaga Türk Latvietis Flaga Latvietis Dansk Flaga Dansk Norsk Flaga Norsk Íslenska Flaga Íslenska 한국어 Flaga 한국어 Suomen Flaga Suomen Gaeilge Flaga Gaeilge Bahasa Melayu Flaga Bahasa Melayu Svenska Flaga Svenska Čeština Flaga Čeština
Użytkownik IkonkaLogowanie
Polski Flaga Polski

Logowanie

 

Zasady korzystania z usług QuintaDB


Proszę przeczytać poniższe WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG QuintaDB i dokładnie zapoznać się ze wszystkimi postanowieniami Regulaminu. Korzystając z usług QuintaDB, Użytkownik automatycznie wyraża zgodę na niniejsze Warunki eksploatacji. W przypadku sprzeciwu wobec niektórych zasad prosimy o opuszczenie strony QuintaDB.pl i zrezygnowanie z używania usług QuintaDB.

Postanowienia ogólne

 1. Serwis internetowy QuintadDB działający pod adresem quintadb.com/pl (dalej: Serwis) jest prowadzony przez: Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp”, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żurawiej 6/12 lok. 766, 00-503 Warszawa, adres do doręczeń: Atlas Tower, Al. Jerozolimskie 123a, 18 piętro, 02-017 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000442857, numer NIP: 521-364-12-11, numer REGON: 146433467, numer BDO: 000460502.
 2. Postanowienia Regulaminu dotyczą czynności wykonywanych na rzecz Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa o nazwie QuintaDB działającą przy Oddziale Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp”, reprezentowaną przez Ihor Petrushenko (adres e-mail: igor@quintadb.com tel.:+48791087800) . Osoba wskazana w niniejszym ustępie zostaje wyznaczona przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” do kontaktu przy realizacji postanowień Regulaminu.
 3. Regulamin określa w szczególności:
  a)    zasady korzystania z Serwisu;
  b)    warunki składania zamówień na Produkty dostępne w Serwisie;
  c)    czas i zasady realizacji zamówień;
  d)    warunki i formy płatności;
  e)    uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy;
  f)    zasady składania i rozpatrywania reklamacji;
  g)    szczególne uprawnienia Klienta będącego konsumentem.
 4. StartUp prowadzi sprzedaż i świadczy Usługi za pośrednictwem Serwisu, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość. Umowy zawierane przez Klienta ze StartUp za pośrednictwem Serwisu są umowami zawartymi na odległość, 
  w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 5. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 6. Przeglądanie Serwisu nie wymaga rejestracji.
 7. Regulamin jest dostępny nieodpłatnie w Serwisie, w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtworzenie oraz utrwalenie.
 8. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu. Korzystanie z Serwisu jest możliwe wyłącznie po zapoznaniu się oraz akceptacji Regulaminu. 
 9. Klientem może być osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 10. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
  a)    StartUp – Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 6/12 lok. 766, 00-503 Warszawa, adres korespondencyjny: Atlas Tower, Aleje Jerozolimskie 123A, piętro 18, 02-017 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000442857, dla której został nadany NIP: 521-364-12-11, REGON: 146-433-467, BDO: 000460502;
  b)    Klient – osoba korzystająca z Serwisu, nabywająca Towary lub Usługi, świadczone przez StartUp w ramach Serwisu;
  c)    Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  d)    Usługi – usługi świadczone przez StartUp, oferowane Klientom za pośrednictwem Serwisu, z wyłączeniem Usług Cyfrowych;
  e)    Usługa cyfrowa – usługa cyfrowa w rozumieniu art. 2 pkt 5a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, świadczone przez StartUp, oferowane Klientom za pośrednictwem Serwisu;
  f)    Produkty – Usługi cyfrowe; 
  g)    Serwis – strona internetowa pod adresem quintadb.com/pl, za pomocą której StartUp świadczy usługi drogą elektroniczną na rzecz Klienta, jak również oferuje Klientom Produkty i umożliwia zawieranie umów;
  h)    Umowa – umowa zawarta pomiędzy StartUp i Klientem za pośrednictwem Serwisu;
  i)    Konto – indywidualne konto Klienta w Serwisie, umożliwiające mu korzystanie z Usług i Usług cyfrowych oraz zawieranie Umów, po zalogowaniu;
  j)    dni robocze – wszystkie dni z wyłączeniem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy;
  k)    Regulamin – niniejszy regulamin.
 11. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Klient podał nieprawdziwe dane, StartUp ma prawo odstąpić od realizacji Umowy, powiadamiając o tym Klienta.
 12. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, StartUp nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie w niewykonanie Usługi lub Usługi cyfrowej, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 13. Informacje zawarte w Serwisie, w tym w szczególności ogłoszenia, reklamy oraz cenniki, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje zawarte w Serwisie stanowią natomiast zaproszenie do zawarcia Umowy, opisane w art. 71 Kodeksu cywilnego.
 14. StartUp ma obowiązek dostarczyć Klientowi będącemu Konsumentem, w sposób jasny i widoczny, bezpośrednio przed złożeniem przez Klienta zamówienia, informacji w szczególności o:
  a)    głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Klientem, 
  b)    łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości - sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia; 
  c)    prawie odstąpienia od umowy lub braku tego prawa, 
  d)    czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy - jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu;
  e)    minimalnym czasie trwania zobowiązań Klienta wynikających z umowy.
 15. W przypadku, gdy StartUp przewiduje możliwość przyjmowania od Klientów zamówień indywidualnych (na zamówienie), zamówienia takie mogą być przez Klientów składane za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej StartUp wskazanego w Serwisie. W takim przypadku, StartUp dokonuje wyceny i przesyła ją na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 16. Czas realizacji zamówienia indywidualnego (na zamówienie) wynosi 30 dni od zawarcia Umowy, chyba że StartUp poinformował Klienta, najpóźniej przed złożeniem zamówienia, o innym terminie.
 17. Serwis obsługuje Klientów na terytorium Polski jako usługa online do tworzenia aplikacji biznesowych z bazą danych, chyba że oferta StartUp w Serwisie zawiera odmienne postanowienia.

Wymaganiatechniczne niezbędne do korzystania z Serwisu

 1. Do przeglądania Serwisu, niezbędne jest:
  a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet,
  b) przeglądarka internetowa umożliwiająca akceptację plików cookies; na przykład Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji;
  c) akceptacja niezbędnych plików cookies.
 2. Do korzystania z funkcjonalności Serwisu, w szczególności do rejestracji w Serwisie lub składania zamówień na Produkty, niezbędne jest aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 3. Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowej realizacji Usług, a także zapewnienia bezpieczeństwa. Blokada plików cookies, a także wykorzystywanie aplikacji zewnętrznych służących do ich blokowania, może skutkować nieprawidłowym działaniem Serwisu, a także uniemożliwić prawidłową realizację Usługi, za co StartUp nie ponosi odpowiedzialności.

Umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej

 1. Zapisy niniejszego paragrafu oraz paragrafu następnego Regulaminu, zgodnie z przepisami rozdziału 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, stosuje się do Umów o dostarczanie treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej zawartych z Konsumentem, lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. StartUp zamieszcza w Serwisie informacje na temat sposobu składania przez Klienta zamówień na Usługi cyfrowe. Klient w celu złożenia zamówienia, w szczególności wskazuje Usługi cyfrowe, którymi jest zainteresowany, a następnie wprowadza dane niezbędne do zawarcia Umowy i realizacji Usługi cyfrowej, w tym określa sposób realizacji Usługi (jeśli dotyczy) i metodę płatności.
 3. Jeżeli do złożenia zamówienia w Serwisie, używa się przycisku lub podobnej funkcji, są one oznaczone w łatwo czytelny sposób słowami "zamówienie z obowiązkiem zapłaty" lub innego równoważnego jednoznacznego sformułowania.
 4. Złożenie i zatwierdzenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty przez Klienta wynagrodzenia za Usługi cyfrowe i ewentualne koszty dodatkowe. Potwierdzenie zamówienia przez StartUp jest momentem zawarcia umowy o świadczenie Usług cyfrowych z Klientem.
 5. StartUp dostarcza Klientowi treść cyfrową lub usługę cyfrową niezwłocznie po zawarciu Umowy, chyba że strony postanowiły inaczej, w szczególności inny termin wskazany został w Serwisie na stronie danej Usługi cyfrowej. Zapis nie ma zastosowania, jeżeli umowa przewiduje dostarczenie treści cyfrowej za pośrednictwem materialnego nośnika. W przypadku niewyrażenia przez Klienta zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy, dostarczenie usługi następuje po upływie tego terminu.
 6. StartUp informuje, że wyrażenie zgody, o której mowa w ustępie poprzednim, powoduje utratę prawa Klienta do odstąpienia od umowy.
 7. StartUp może z ważnych przyczyn dokonać zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z Umową. Za ważne przyczyny uważa się w szczególności ważny interes Klienta bądź StartUp. StartUp informuje Klienta w sposób jasny i zrozumiały o dokonanej zmianie. Jeżeli zmiana istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Klienta do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub korzystanie z nich, StartUp jest zobowiązany poinformować Klienta z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawie do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia. Klient może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany.
 8. Klient może wypowiedzieć Umowę o dostarczanie treści cyfrowych lub Usług cyfrowych w formie pisemnej lub dokumentowej, z zachowaniem  1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 9. StartUp może wypowiedzieć Umowę o dostarczanie treści cyfrowych lub Usług cyfrowych w formie pisemnej lub dokumentowej, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny strony uznają: 
  a)    zaprzestanie bądź decyzję StartUp o zaprzestaniu funkcjonowania zorganizowanej części przedsiębiorstwa StartUp , wskazanej w "Postanowienia ogólne";
  b)    istotną zmianę bądź decyzję StartUp o istotnej zmianie przedmiotu działalności zorganizowanej części przedsiębiorstwa StartUp, wskazanej w "Postanowienia ogólne";
  c)    istotną reorganizację w przedsiębiorstwie StartUp;
  d)    wystąpienie awarii bądź istotnych utrudnień (w szczególności technicznych) w funkcjonowaniu Serwisu, niezawinionych przez StartUp;
  e)    opóźnienie Klienta w zapłacie wynagrodzenia na rzecz StartUp;
  f)    istotne naruszenie Umowy lub Regulaminu przez Klienta. 
 10. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie stosuje się przepisy rozdziału 5b ustawy o prawach konsumenta.

Odpowiedzialność za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z Umową

 1. Jeżeli StartUp nie dostarczył treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Klient wzywa go do ich dostarczenia. Jeżeli StartUp nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Klient może odstąpić od umowy. Zapis nie ma zastosowania, jeżeli umowa przewiduje dostarczenie treści cyfrowej za pośrednictwem materialnego nośnika.
 2. StartUp ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych:
  a)     jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili;
  b)    w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane.
 3. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Klient może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową.
 4. StartUp może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla StartUp.
 5. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  a)    doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów stosownie do art. 43m ust. 2 i 3 ustawy o prawach konsumenta;
  b)    StartUp nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową zgodnie z art. 43m ust. 4 ustawy o prawach konsumenta;
  c)    brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że StartUp próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową;
  d)    brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w art. 43m ustawy o prawach konsumenta;
  e)    z oświadczenia StartUp lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 6. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezgodnych z umową pozostaje do wartości treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową. Jeżeli umowa stanowi, że treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym treść cyfrowa lub usługa cyfrowa pozostawały niezgodne z umową.
 7. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest nieistotny.
 8. Odpowiedzialność StartUp z tytułu braku zgodności z umową treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, a także niewykonania / nienależytego wykonania Umowy zawartej z Klientem, jest wyłączona w przypadku umów zawartych z Klientem niebędącym:
  a)    Konsumentem;
  b)    osobą fizyczną zawierającą ze StartUp umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Ceny Produktów i Sposoby płatności

 1. Ceny zamieszczane przy oferowanych w Serwisie Produktach są cenami brutto, to znaczy, że zawierają podatek od towarów i usług (VAT). Ceny podawane są w Euro (EUR).
 2. Jeśli w Serwisie - na stronie danego Produktu lub w toku składania przez Klienta zamówienia, StartUp nie określił odmiennie sposobu płatności, Klient dokonuje zapłaty przelewem za pomocą jednego z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez StartUp, pozwalający na dokonywanie szybkich płatności za zamówienie.
 3. Klient, aby móc skorzystać z jednego z systemów płatności elektronicznych, musi zaakceptować regulamin i warunki korzystania z danego systemu płatności elektronicznej. Lista dostępnych w Serwisie systemów płatności elektronicznych dostępna jest podczas finalizacji zamówienia. 
 4. StartUp nie umożliwia Klientom dokonywania płatności gotówką.
 5. Nie zwracamy pieniędzy za płatne usługi. Dlatego należy zachować ostrożność przed zakupem konta lub zasobów. Ponieważ StartUp nie zwraca środków na kartę lub portfel.

Newsletter

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez Serwis. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) StartUp.
 2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera, poprzez zgłoszenie StartUp rezygnacji.

Dane kontaktowe StartUp

Klient ze StartUp może kontaktować się telefonicznie, pod numerem: +48791087800; za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: kari@quintadb.com. Pomoc techniczna jest dostępna za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu i Skype (od 9 rano do 21 od poniedziałku do piątku). Wsparcie E-mail jest dostępny 24/7.

Postanowienia końcowe

 1.  StartUp informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniami wynikającymi z ogólnodostępnego charakteru sieci Internet, w tym w szczególności z możliwością pozyskania lub modyfikowania przesyłanych danych Klienta przez nieuprawnione podmioty trzecie. W celu minimalizacji powyższego zagrożenia, Klient powinien stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, w tym  w szczególności używać programów antywirusowych, posiadać aktualne wersje przeglądarek internetowych oraz system operacyjnych oraz nie korzystać z otwartych punktów dostępowych.
 2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie StartUp nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej, wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 3. StartUp nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia oraz infrastrukturę, z których korzysta Klient, w tym w wadliwe działanie publicznych sieci teleinformatycznych, powodujące np. brak lub zakłócenia w dostępie do strony internetowej Serwisu.
 4. StartUp informuje, że wyświetlanie wizualizacji Produktów w systemie teleinformatycznym Klienta, podczas korzystania z Serwisu, jest uzależnione od szeregu czynników, w tym rodzaju matrycy wyświetlacza, proporcji, rozdzielczości, metody jej podświetlenia, zastosowanych technologii i sprawności elektroniki sterującej oraz ustawień. Rozbieżności pomiędzy wizualizacją dostępną w systemie teleinformatycznym Klienta a rzeczywistym wyglądem Produktu, nie mogą być podstawą reklamacji.
 5. StartUp informuje, że wszelkie zamieszczane w Serwisie znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek, etc.), materiały graficzne lub zdjęcia, podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez StartUp wyłącznie dla celów informacyjnych.
 6. StartUp w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Serwisu z infrastrukturą techniczną Klienta.
 7. StartUp zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia działalności Serwisu, w  szczególności w celu dokonania prac utrzymaniowych, rozwojowych lub modernizacyjnych.
 8. Wszystkie nazwy Produktów oferowanych w Serwisie są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione lub zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej.
 9. StartUp zwraca uwagę, że Serwis zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona w Serwisie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia, etc.). Klienci oraz osoby odwiedzające Serwis zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnej (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących StartUp oraz podmiotom trzecim. Klient lub osoba odwiedzająca Serwis ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.
 10. Klient nie może umieszczać w Serwisie treści o charakterze bezprawnym, niezgodnych z obowiązującym prawem, niemoralnych lub naruszających dobro osób trzecich, jak również nie może publikować linków do materiałów pornograficznych, obscenicznych lub urągających godności innych osób.
 11. StartUp nie gwarantuje, że:
  1) świadczone usługi spełnią wszystkie twoje wymagania;
  2) usługa będzie działać bez zakłóceń i błędów systemu, bezpiecznie i stabilnie;
  3) wyniki, które można uzyskać w wyniku korzystania z usługi, będą dokładne i wiarygodne;
  4) jakość wszelkich produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub otrzymanych za pośrednictwem serwisu QuintaDB spełniają Twoje oczekiwania;
  5) wszelkie błędy w serwisie zostaną naprawione.
 12. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w sposób działania Serwisu lub jego elementy techniczne. 
 13. O każdej zmianie Regulaminu StartUp zobowiązuje się poinformować zarejestrowanych Klientów Serwisu, wysyłając wiadomość elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji, a Klient po otrzymaniu takiej informacji będzie mógł w każdej chwili usunąć Konto. Zmiana Regulaminu nie wpływa na Umowy zawarte przed dniem wejścia zmian w życie.
 14. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy:
  1)    ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
  2)    ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
  3)    ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 15. Spory związane z Umowami zawartymi na podstawie Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla StartUp. Zapis niniejszy nie dotyczy Umów zawieranych z Konsumentem.
 16. Zastosowanie określonego sposobu pozasądowego rozstrzygnięcia sporu możliwe jest tylko za obopólną zgodą Klienta i StartUp. Szczegółowe procedury pozasądowego rozstrzygania sporów, dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl, na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, a także u powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów.
 17. Regulamin obowiązuje od dnia: 01/01/2023 r

Komunikat w sprawie pozasądowego rozstrzygania sporów

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 
21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie 
w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój Startup” z siedzibą w Warszawie niniejszym udostępnia łącze elektroniczne do internetowej platformy ODR (online dispute resolution): https://webgate.ec.europa.eu/odr. Platforma ODR umożliwia pozasądowe rozstrzyganie sporów między przedsiębiorcami 
i konsumentami. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter dobrowolny.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby składającej pismo)
………………………………………………
………………………………………………
(adres osoby składającej pismo)


Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
“Twój StartUp”
Atlas Tower, Al. Jerozolimskie 123a, 18 piętro,
02-017 Warszawa
Adres do doręczeń:
Atlas Tower, Al. Jerozolimskie 123a, 18 piętro,
02-017 Warszawa

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Ja, niżej podpisany/na niniejszym odstępuję od następującej umowy:
Data zawarcia umowy

Numer umowy / zamówienia ……………………………………………………………….

Przedmiot umowy

……………………………
Podpis Klienta

Data: ………………………….


WZÓR REKLAMACJI

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji)
………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby składającej pismo)
………………………………………………
………………………………………………
(adres osoby składającej pismo)

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
“Twój StartUp”
Atlas Tower, Al. Jerozolimskie 123a, 18 piętro,
02-017 Warszawa
Adres do doręczeń:
Atlas Tower, Al. Jerozolimskie 123a, 18 piętro,
02-017 Warszawa

REKLAMACJA

Ja, niżej podpisany/na niniejszym składam reklamację dotyczącą umowy / zamówienia z dnia ...............................……………. nr ………………………………………. , której przedmiotem było

Przyczyna zgłoszenia reklamacji:

(należy opisać przyczynę reklamacji)

Wobec powyższego wnoszę o …………………………………………

……………………………
Podpis Klienta

Data: ………………………….

 

Informacje rejestracyjne

Każda osoba fizyczna lub prawna ma możliwość zarejestrować nie więcej niż jedno konto. Użytkownik zobowiązany:
- Podczas rejestracji w systemie podać pełną i wiarygodną informację;
- W wyznaczonym terminie zaktualizować dane rejestracyjne; - Jeśli konto będzie miało nieroboczy e-mail oraz będzie nieaktywne przez 6 miesięcy, zostanie usunięte,także utracisz wszystkie dane.

W przypadku wykrycia nieprawdziwej informacji lub podejrzenia o nieprawdziwości informacji Administracja QuintaDB ma prawo ograniczyć, lub całkowicie zabronić dostęp do naszych usług

Dane osobowe

 1. Wszystkie warunki prywatności są określone w polityce bezpieczeństwa. W przypadku, gdy utrata informacji nastąpiła z winy użytkownika lub z powodu włamania do systemu przez stronę trzecią, StartUp nie ponosi odpowiedzialności za jej odzyskanie. Ponadto Użytkownik nie ma prawa przekazywać danych osobowych umożliwiających korzystanie z naszego serwisu stronom trzecim.
 2. StartUp z szacunkiem traktuje informacje przesłane przez użytkownika i zobowiązuje się nie wykorzystywać ich do celów prywatnych, a mianowicie do edycji, modyfikacji, kopiowania i rozpowszechniania. StartUp nie pretenduje na własność intelektualną do materiałów przetwarzanych za pośrednictwem serwisu. Dane profilu i wszystkie przesłane informacje są własnością użytkownika, który je podał. Jednak instalując formularze internetowe i bazy danych oraz dając dostęp wszystkim użytkownikom, zgadzasz się, że wszystkie informacje mogą być przeglądane i publikowane przez innych użytkowników.
 3. StartUp nie dokonuje podglądu materiałów do pobrania, ale zastrzega sobie prawo (ale nie zobowiązuje się), według własnego uznania, do odmowy dostępu lub usunięcia jakichkolwiek treści sprzecznych z niniejszymi Warunkami Korzystania z serwisu, dostępnych za pośrednictwem tego serwisu.

Nielegalne działania

Zabronione:
1) Użyj QuintaDB w celu zachowania i rozpowszechniania informacji:
- O charakterze pornograficznym, obscenicznym, wulgarnym;
- Które są oszczercze, agresywne wobec kogokolwiek;
- Zawierające pogrożenia;
- Obrażenia uczuć religijnych innych ludzi;
- Propagowanie rasizmu;
- Zawierającą wirusy;
- Dla oszustwa;
- Naruszają własność intelektualną innych osób.
2) Używać QuintaDB w celu rozpowszechniania spamu. W przypadku naruszenia tej pozycji QuintaDB zastrzega sobie prawo ograniczać dostęp do serwisu dla takich użytkowników;
3) Nie używać QuintaDB do phishingu;
4) Ciągle usuwać rekordy z bazy danych, próbując ominąć limit planu taryfowego. Na przykład, jeśli formularz jest wypełniany 100 razy dziennie, a usuwasz rekordy każdego dnia, aby nie przekroczyć limitu 200 rekordów miesięcznie. Jeśli twój formularz zostanie wypełniony 210 razy w miesiącu i usuniesz 10 rekordów, nie będziemy ograniczać twoją pracę. Ale decyzja końcowa o zablokowaniu konta zostaje za nami.
5) Celowo ukrywać link QuintaDB na wbudowanych widżetach za pomocą układu strony.

Ostateczne postanowienia Warunków Użytkowania

Jeśli z jakiegoś powodu przestałeś korzystać z QuintaDB i powiadomiłeś nas o tym, zobowiązujemy się usunąć Twoje konto (login, hasło) oraz wszystkie informacje przesłane na serwery QuintaDB. Tracisz prawo dostępu do QuintaDB. Jeśli Twoje działania będą sprzeczne z niniejszymi Warunkami Użytkowania, QuintaDB zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do witryny. Jeśli masz jakieś pytania lub uwagi dotyczące niniejszej Umowy, prosimy o kontakt na pocztę kari@quintadb.com

Kontakty